e-Exam การวิเคราะห์ข้อสอบ คืออะไร และทำอย่างไร

30 ธันวาคม 2564 เวลา 14:32 / ผู้เข้าชม : 9
e-Exam การวิเคราะห์ข้อสอบ คืออะไร และทำอย่างไร

หลักการการวิเคราะห์ข้อสอบ

การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นขั้นตอนที่ประมวลผลคำตอบของนักเรียนเพื่อบ่งบอกว่า ข้อสอบที่นักเรียนทำนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด

1. ข้อสอบได้ทำหน้าที่ตามที่ครูตั้งใจไว้หรือไม่

     * จำแนกนักเรียน เก่ง-อ่อน ได้หรือไม่

     * วัดผลที่เกิดจากการเรียนการสอนได้ดีเพียงใด

2. ข้อสอบมีความยากพอเหมาะหรือไม่

3. ข้อสอบไม่ถามนอกเรื่อง หรือมีข้อบกพร่อง หรือไม่

4. ตัวลวงมีประสิทธิภาพเพียงใด

ข้อดีของการวิเคราะห์ข้อสอบ

1.ใช้ปรับแก้คะแนนสอบ ผลที่ได้จะทำให้เราทราบว่า ข้อใดเฉลยผิด,มีคำตอบมากกว่า 1 ข้อ เป็นข้อที่น่าจะ เป็นปัญหา เช่น ข้อสอบคลุมเครือในคำถาม เนื้อหา อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่สอน เป็นต้น 

2.ใช้ปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ 

3.ใช้บริหารคลังข้อสอบ ค่าที่ได้จะบอกคุณลักษณะ ของข้อสอบถ้าเป็นข้อสอบที่ดี (ยากง่ายเหมาะสม/ จําแนกผู้สอบได้จะได้เลือกเก็บไว้ในคลังข้อสอบ เพื่อ จะได้นำกลับมาใช้ใหม่ตามความเหมาะสม

4.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ค่าสถิติ ที่ได้ ทำให้เราทราบว่าประเด็นใดที่ผู้เรียนเข้าใจ ผิดอยู่มากผู้สอนจะได้เน้นยำประเด็นนั้นๆ

การวิเคราะห์ข้อสอบพิจจารณาจาก 3 ปัจจัย

1.ความยากง่ายของข้อสอบ

2.ความสามารถในการจำแนก ผู้สอนตามลักษณะความสามารถ

3.ประสิทธิภาพของตัวลวง

ความยากง่ายของข้อสอบ     

ในแต่ละชุดข้อสอบควรมีความยากง่ายพอเหมาะ โดยในชุดข้อสอบควรประกอบด้วย

50%      มีค่าความยากง่ายปานกลาง (ข้อสอบกลางๆ) 

25%      มีค่าความยากง่ายมาก(ข้อสอบง่าย) 

25%      มีค่าความยากง่ายน้อย(ข้อสอบยาก)

ความสามารถในการจำแนก ผู้สอนตามลักษณะความสามารถ

เป็นคุณสมบัติที่บอกถึงความสามารถ ของข้อสอบที่จำแนกเด็ก เก่ง-อ่อน  บ่งบอกให้ทราบว่าข้อสอบข้อใดมีอํานาจจําแนก สูงก็เป็นข้อสอบที่ดี หมายถึง  ข้อสอบข้อนี้คนทํากูกจะเป็นพวกกลุ่มเก่ง ถ้าใครทําผิดจะเป็นพวกกลุ่มอ่อน 

ประสิทธิภาพของตัวลวง

ประสิทธิภาพของตัวลวงเป็นอีกคุณลักษณะ หนึ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพของข้อสอบแต่ละตัว ตัวลวงที่ดี ควรจะถูกเลือกตอบและเด็กกลุ่มอ่อน ควรจะเลือกมากกว่าเด็กกลุ่มเก่ง 

ทางเว็บไซต์ของเราได้มีการทดลองใช้ฟรีๆ กับระบบ e-Exam ซึ่งพัฒนาสำหรับช่วยในการเก็บคะแนนสอบ และวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป คลิกเลย >> click

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021