วันวิทยาศาสตร์ไทย

18 สิงหาคม 2566 เวลา 08:10 / ผู้เข้าชม : 11 ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ , ประวัติศาสตร์
วันวิทยาศาสตร์ไทย

วันที่ 18 สิงหาคม ประเทศไทยได้จัดตั้งเป็นวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช 

รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

เพราะในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงที่หว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงโปรดฯ ให้สร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ โดยมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ด้วย 

การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา

สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ ที่ดวงจันทร์ โลก และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง 

ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ และเงาของดวงจันทร์จึงตกมาบน บริเวณ ต่างๆ บนโลก 

ผลกระทบ การเกิดสุริยุปาราคา 

เนื่องจากการที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ลดแสงลงเนื่องจากดวงจันทร์บังแสงดวงอาทิตย์ ทำให้สัตว์ต่างๆพากันกลับรังเพราะนึกว่าถึงเวลากลางคืนเห็นได้ชัดก็คือ นกชนิดต่างๆ จะบินกลับรัง  


 

** เมื่อเกิดสุริยุปราคาไม่ควรดูด้วยตาเปล่า เพราะอาจทำให้ตาบอดหรือเป็นโรคตาได้ ควรใช้อุปกรณ์เป็นแผ่นฟิล์มถ่ายรูปขาวดำที่ใช้แล้ว 

นำมาซ้อนกัน 2 –3 แผ่น แล้วดูผ่านฟิล์มถ่ายรูป หรือใช้การมองผ่านกระจกที่รมควันให้แสงผ่านได้น้อยที่สุด

  

มารู้จักหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์

 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 4. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 5. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
 1. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 3. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 4. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 5. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 1. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
   
 2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 3. สำนักงานกองทุน ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
 4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.)
 5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 1. สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 2. สมาคมฟิสิกส์ไทย
 3. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
 4. สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
 5. สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
 1. สมาคมคณิตศาสตร์แห่ง สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
   
 2. ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด้า ฯสยามบรมราชกุมารี
   
 3. สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
 5. สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
 1. สมาคมนักบริหารเทคโนโลยี มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์
   
 2. สารสนเทศระดับสูง (ประเทศไทย) และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)
   
 3. สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย
 4. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
   
 5. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์
 1. มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมรัทยาศาสตร์ ประเทศไทย
   
 2. ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
 3. ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
   
 5. สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021