แนะนำวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

16 กรกฎาคม 2566 เวลา 22:49 / ผู้เข้าชม : 6,539 ประวัติศาสตร์ , หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แนะนำวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

วัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่คนไทยยอมรับและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ความเชื่อ และค่านิยม

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะของไทยที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ซึ่งมีความสำคัญ

วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยยังมีมีความโดดเด่นหลากหลายด้าน ดังเช่น
 

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021