การสำรวจทางทะเลของยุโรป

29 มิถุนายน 2566 เวลา 10:30 / ผู้เข้าชม : 24,395 ประวัติศาสตร์
การสำรวจทางทะเลของยุโรป

การสำรวจทางทะเลของยุโรปเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. 1450-1750  ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ เคียงกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรป และต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ยุโรปในยุค ใหม่ กล่าวได้ว่า การฟื้นฟูศิลปวิทยาการเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้เกิดการสำรวจทางทะเล ซึ่งเป็น ผลให้ยุโรปเผยแพร่วัฒนธรรมของตนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ของโลกได้ในเวลาต่อมา การสำรวจทางทะเลของชาวยุโรปเกิดจากความต้องการพัฒนาเส้นทางทะเลติดต่อระหว่างยุโรป กับเอเชียส่งผลให้เกิดเส้นทางเดินเรือติดต่อระหว่างดินแดนต่าง ๆ รอบโลก ทำให้ค้นพบดินแดนใหม่ๆ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมา ก่อน และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างกว้างขวาง  

สาเหตุเกิดการสำรวจทางทะเล 

  1. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
  2. ความต้องการด้านการค้า
  3. การเผยแผ่คริสต์ศาสนา
  4. ความต้องการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ


 

ผลของการสำรวจทางทะเล 

  1. อารยธรรมตะวันตกเผยแพร่ไปสู่ดินแดนต่างๆ
  2. การแพร่กระจายของพันธุ์พืชและสัตว์
  3. การแพร่ระบาดของโรคติคต่อ
  4. การปฏิวัติทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ 

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021