นายก(ไทย)มาจากไหน?

8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 / ผู้เข้าชม : 455 ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ , ประวัติศาสตร์ , หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
นายก(ไทย)มาจากไหน?

วิธีการแรก 

เป็นการเลือกร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

โดย ส.ส. มีจำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต400เขต และ

ส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนมาจากพรรคการเมืองที่ตั้งรายชื่อในบัญชีไว้ให้

คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ก่อนปิดรับ ส.ส.แบบแบ่งเขต

 

หมายเหตุ : อ้างอิงตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 

ส.ส.จะทำการเสนอชื่อนายกขึ้นมา และ ส.ว.ร่วมโหวตผู้ที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรี

โดยต้องเป็นผู้ที่มีคะแนเสียงมากกว่า 376 เสียงขึ้นไป 

ส.ส.แต่ละพรรคการเมืองสามารถเสนอชื่อนายกได้ไม่เกินสามรายชื่อ สามารถเสนอสองรายชื่อ 

หรือ ไม่เสนอรายชื่อเลยก็ได้


และส.ส.แต่ละพรรคยังสามารถเสนอชื่อผู้ที่ไม่ได้จาก ส.ส.พรรคการเมืองใดเลยก็ได้ ที่เรียกว่า “นายกคนนอก”

*แต่มีเงื่อนไขในการเสนอชื่อนายก จะต้องมาจากเสียงของ ส.ส.

ไม่น้อยกว่าร้อยละ5 หรือ 25เสียงขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์ได้มีชื่อเข้าโหวตเป็นนายกได้ 

วิธีต่อมาคือมาจากการรัฐประหาร

เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและความวุ่นวายในประเทศขึ้น

อาจทำให้เกิดรัฐประหารเพื่อควบคุมสถาการณ์ในประเทศ และโดยส่วนใหญ่

หัวหน้าคณะปฏิวัติจะถูกแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นผูอื่นที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมา

โดยเกิดจากมติของคณะปฏิบัติในตอนนั้น 

นายกรัฐมนตรีของไทยและที่มาการดำรงตำแหน่งนายกของแต่ละท่านตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน 

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021