ของกินเสี่ยงทาย..ในวันพืชมงคล

1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 / ผู้เข้าชม : 317 ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ , ประวัติศาสตร์
ของกินเสี่ยงทาย..ในวันพืชมงคล

วันพืชมงคล

หมายถึง  วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณ  มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติและเตือนเกษตรกรให้ปลูกพืชผลโดยเฉพาะการทำนา เพราะข้าวเป็นธัญญาหารหลักสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต  พระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศจึงเป็นผู้นำลงมือไถนาและหว่านพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นตัวอย่าง  เพื่อเตือนราษฎรว่าถึงเวลาทำการเพาะปลูกแล้ว

มี 2 พระราชพิธี คือ 

 พระราชพิธีพืชมงคล 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021