ของกินเสี่ยงทาย..ในวันพืชมงคล

1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 / ผู้เข้าชม : 211 ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ , ประวัติศาสตร์
ของกินเสี่ยงทาย..ในวันพืชมงคล

วันพืชมงคล

หมายถึง  วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณ  มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติและเตือนเกษตรกรให้ปลูกพืชผลโดยเฉพาะการทำนา เพราะข้าวเป็นธัญญาหารหลักสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต  พระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศจึงเป็นผู้นำลงมือไถนาและหว่านพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นตัวอย่าง  เพื่อเตือนราษฎรว่าถึงเวลาทำการเพาะปลูกแล้ว

มี 2 พระราชพิธี คือ 

 พระราชพิธีพืชมงคล 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

การเสี่ยงทายของกิน ๗ สิ่ง เลี้ยงพระโคนั้นมี ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า 

ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นคือ 

ถ้าพระโคกิน  ข้าว  หรือ  ข้าวโพด     พยากรณ์ว่า     ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

 

ถ้าพระโคกิน  ถั่ว  หรือ  งา      พยากรณ์ว่า     ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ถ้าพระโคกิน  น้ำ  หรือ  หญ้า      พยากรณ์ว่า     น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

ถ้าพระโคกิน  เหล้า   พยากรณ์ว่า     การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021