รู้หรือไม่...นามสกุล มีต้นกำเนิดอย่างไร (ในประเทศไทย)??

17 เมษายน 2566 เวลา 08:30 / ผู้เข้าชม : 305 ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ
รู้หรือไม่...นามสกุล มีต้นกำเนิดอย่างไร (ในประเทศไทย)??

กำเนิดนามสกุล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6 ) โปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลเมื่อ พ.ศ. 2455 และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2456 เพื่อให้คนไทยทุกคนต้องมีชื่อและนามสกุลเพื่อระบุตัวตน เมื่อออกเป็นกฎหมายแล้ว กำหนดให้ภายใน 6 เดือน ผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือนต้องเลือก ชื่อ-สกุล แล้วไปจดทะเบียนชื่อสกุลนั้นที่ที่ว่าการอำเภอในแต่ละท้องที่

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021