หน้าที่ ความแตกต่าง และ สถาบันการเงิน...?

3 เมษายน 2566 เวลา 08:30 / ผู้เข้าชม : 1,394 เศรษฐศาสตร์
หน้าที่ ความแตกต่าง และ สถาบันการเงิน...?

ธนาคาร และ สถาบันการเงิน

 ธนาคาร คือ สถาบันการเงิน ที่ก่อให้เกิดความคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจ

 

ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งหมดมีอะไรบ้าง?

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารกลาง)
 • ธนาคารพาณิชย์
 • ธนาคารเฉพาะกิจ
 • สถาบันการเงินอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มีฐานะเป็น ธนาคาร เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหากำไร อยู่ภายใต้กระทรวงกลางคลัง ทำหน้าที่ ควบคุมดูแลระบบการเงินของประเทศ ให้เกิดเสถียรภาพ

หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลิตและออกใช้ธนบัตร

 •  ธนาคารทำการออกธนบัตรตามนโยบายการเงิน

 

หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นนายธนาคารของรัฐบาล

 • โดยมีหน้าที่ห้ทำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ และ เก็บรักษาเงิน (ทุนสำรองระหว่างประเทศ) ของรัฐบาล

หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์

 • เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ (รับฝากเงินและให้สินเชื่อแก่ธนาคารพาณิชย์)

หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

กำกับ และ ตรวจสอบสถาบันการเงิน

 • กำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินให้เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจ

 

หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเงินบาท

 • กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ

 

หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

กำหนดนโยบายการเงินของประเทศให้เหมาะสม

 • กำหนดนโยบายการเงิน เช่น กำหนดอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ​ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ธนาคารพาณิชย์

            เป็นแหล่งออมเงินขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ หน้าที่คือ ฝากเงินและให้คนกู้ยืมเงินโดยใช้ดอกเบี้ยจูงใจ มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มหรือลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ เพราะสามารถระดมเงินออมจากประชาชนได้มาก ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

บริการของธนาคารพาณิชย์

 • รับฝากเงิน และจ่ายดอกเบี้ยตอบแทน
 • ให้กู้ยืมเงินโดยผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยแก่ธนาคาร
 • รับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 • ธนาคารพาณิชย์ที่เรารู้จักกัน เช่น กสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น

ธนาคารเฉพาะกิจ

            ธนาคารเฉพาะกิจ มีฐานะเป็นธนาคารของรัฐ ที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่สำคัญมีดังนี้ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธกส และ ธสน

ธนาคารเฉพาะกิจ

 • ออมสิน ระดมเงินฝากจากประชาชนเพื่อให้รัฐกู้ยืมโดยวิธีจำหน่ายสลากออมสิน
 • ธอส ตั้งเพื่อรับฝากเงินและให้สินเชื่อกูยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ธกส รับฝากและให้สินเชื่อแก่เกษตรกร เพื่อนำมาลงทุนในการพัฒนาทำการเกษตร
 • ธสน ธนาคารเพื่อการส่งออกนำเข้าแห่งประเทศไทย ให้สินเชื่อแก่นักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้านส่งออกและนำเข้า

สถาบันการเงินอื่นๆที่ไม่ใช่ธนาคาร

            สถาบันการเงินอื่นๆที่ไม่ใช่ธนาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นของเอกชน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย โรงรับจำนำ สหกรณ์ออมทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

 

 

  

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021