การทำสังคยานา พระไตรปิฏก...

27 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 / ผู้เข้าชม : 629 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
การทำสังคยานา พระไตรปิฏก...

การทำสังคยานา พระไตรปิฏก

การสังคยานา ครั้งที่ 1

  • เกิดจาก พระสุภัททะ ดีใจเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระมหากัสสปะ เป็นประธาน ทำหลังพระพุทธเจ้าปริพนิพาน ได้ 3 เดือน ณ ถ้ำสัตตบรรณ มีพระเจ้าอชาตศัตรู เป็นผู้อุปถัมภ์

การทำสังคยานา พระไตรปิฏก

การสังคายนา ครั้งที่ 2

  • กลุ่มภิกษุชื่อ พระวัชชีบุตร ปฏิบัติหย่อนทางวินัย พระยสกากัณฑบุตร ชักชวนพระเถระกระทำใน พ.ศ.100 ณ วาลิการาม แคว้นวัชชี มีพระเจ้ากาฬาโศก เป็นผู้อุปถัมภ์

 

การทำสังคยานา พระไตรปิฏก

การสังคายนา ครั้งที่ 3

  • พวกนอกศาสนาปลอมเข้ามาบวช ทำให้ศาสนามัวหมอง มีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เป็นประธานกระทำใน พ.ศ.234 ณ อโศการาม กรุงปาฏลีบุตร มีพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้อุปถัมภ์

การทำสังคยานา พระไตรปิฏก

การสังคายนา ครั้งที่ 4

  • เกิดจากต้องการวางรากฐาน พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา มีพระมหินทเถระ เป็นประธาน เริ่มทำใน พ.ศ.​238 ณ ถปาราม ประเทศศรีลังกา มีพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เป็นองค์อุปถัมภ์

การทำสังคยานา พระไตรปิฏก

การสังคายนาครั้งที่ 5

  • ต้องบันทึกพระไตรปิฏกเป็นลายลักษณ์อักษร กระทำโดย พระสงฆ์ชาวลังกา ใน พ.ศ. 433 (บางข้อมูล พ.ศ. 450) ณ อาโลกเลณสถาน ประเทศศรีลังกา มีพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย เป็นผู้อุปถัมภ์

การทำสังคยานา พระไตรปิฏก

การสังคายนาครั้งที่ 6

เกิดจากประเทศอินเดีย มีเพียงพระไตรปิฏก ไม่มีอรรถกถา กระทำโดย พระพุทธโฆษาจารย์  ใน พ.ศ. 956 ณ วัดมหาวิหาร ประเทศศรีลังกา มีพระเจ้ามหานาม เป็นผู้อุปถัมภ์

การทำสังคยานา พระไตรปิฏก

การสังคายนาครั้งที่ 7

  • เกิดจากประเทศศรีลังกา ขาดคัมภีร์ฏีกา (คัมภีร์ที่อธิยายอรรถกถา) มีพระกัสสปะเถระ เป็นประธานกระทำใน พ.ศ. 1587 ณ ประเทศศรีลังกา มีพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช เป็นองค์อุปถัมถ์

การทำสังคยานา พระไตรปิฏก

การสังคายนาครั้งที่ 8

  • เกิดจากพระไตรปิฏกขาดตกบกพร่องผิดเพี้ยนและไม่ครบ พระธรรมทินนเถระ เป็นประธาน กระทำใน พ.ศ.​2020 ณ วัดโพธาราม จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย (นับเป็นการสังคยานาครั้งแรกที่ประเทศไทย) มีพระเจ้าติโลกราช เป็นองค์อุปถัมภ์

การทำสังคยานา พระไตรปิฏก

การสังคยานาครั้งที่ 9

  • เกิดจากพระผู้ใหญ่ถูกถอดและถูกจับสึก เพราะความประพฤติยิ่หย่อนในพระธรรมวินัย กระทำโดย พระเถระและราชบัณฑิตคฤหัสถ์ใน พ.ศ. 2331 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร มีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นองค์อุปถัมภ์

การทำสังคยานา พระไตรปิฏก

การสังคายนาครั้งที่ 10

  • เกิดจากชำระพระไตรปิฏกและจัดพิมพ์ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชอายุครบ 60 พรรษา ใน พ.ศ. 2530 สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นองต์ประมุข ใน พ.ศ. 2528 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐบาลเป็นผู้อุปถัมภ์

 

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021