ความสัมพันธ์ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น กับ ต่างชาติ

12 ตุลาคม 2565 เวลา 16:21 / ผู้เข้าชม : 22,942 ประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น กับ ต่างชาติ

 ลักษณะความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้าน

รัฐเพื่อนบ้าน หมายถึง รัฐที่ตั้งอยู่ติดกับดินแดงราชอาณาจักร ประกอบด้วย ล้านนา พม่า มอญ ล้านช้าง เขมร ญวน และมลายู

จุดมุ่งหมายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สรุปได้ดังนี้

  1. เพื่อรักษาเอกราชให้พ้นจากภัยการคุกคามของพม่า
  2. เพื่อรักษาความมั่นคงของราชธานี
  3. เพื่อฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับคืนสู่ความเจริญรุ่งเรือง
  4. เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้า
Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021