ดินแดนการค้าแสนรุ่งเรือง...สุวรรณภูมิ

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 19:32 / ผู้เข้าชม : 25
ดินแดนการค้าแสนรุ่งเรือง...สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ เป็นชื่อเรียกดินแดนที่มีการกล่าวถึงในคัมภีร์โบราณหลายฉบับในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งคำว่าสุวรรณภูมินี้มีความหมายว่า “แผ่นดินทอง” ซึ่งหมายถึง แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์  สุวรรณภูมิ เป็นชื่อดินแดนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อหลายพันปีมาแล้ว โดยไม่ระบุจำเพาะเจาะจงที่ใดที่หนึ่ง แต่เป็นชื่อโดยรวมทั้งหมดของแผ่นดินบริเวณนั้น ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ มาเลเซีย ไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม และลาว

สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ เป็นชื่อเรียกดินแดนแถบนี้มากว่า 2,000 ปีมาแล้ว หมายถึง ดินแดนที่มีพัฒนาการของบ้านเมืองบนพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความหลากหลายทั้งภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางสังคมและวัฒนธรรม จนอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ คือบรรพชนทางวัฒนธรมของคนไทยในทุกวันนี้ด้วย

ดังหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ล้วนชี้ให้เห็นว่า ผู้คนในภูมิภาคนี้ได้มีการติดต่อ แลกเปลี่ยน สังสรรค์กันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ยังไม่มีการเกิดขึ้นของรัฐชาติ และเส้นแบ่งเขตแดนออกเป็นประเทศต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ เป็นแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคอุษาคเนย์ ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางทะเลสมุทร เกือบกึ่งกลางระหว่างอินเดียกับจีน โดยมีคาบสมุทรยื่นยาวลงทางใต้ ขนาบด้วยทะเลจีนใต้ทางตะวันออก กับทะเลอันดามันทางตะวันตก สุวรรณภูมิ เป็นชุมทางการค้าระยะไกลทางทะเลสมุทรระหว่างอินเดียกับจีน ที่สร้างความมั่งคั่งให้ผู้เสี่ยงภัยเดินทางไปค้าขายสิ่งของมีค่า นักแสวงโชคในอินเดียสมัยโบราณเดินทางเสี่ยงภัยในมหาสมุทรเพื่อไปสุวรรณภูมิ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่งคั่งหากไม่เสียชีวิตในมหาสมุทรเสียก่อน

สุวรรณภูมิ

กิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับการค้าข้ามมหาสมุทร ได้แก่ การค้าทองแดงกับทองสำริด และการค้ากับจีน การค้าทางไกลระหว่างอินเดียกับจีนผ่านชุมทางสุวรรณภูมิ เป็นพลังกระตุ้นการค้าโลกที่ขยายตัวกว้างขวางต่อไปในอนาคต ทำให้มีพ่อค้าจากแดนไกลที่เดินทางเข้าสู่ภูมิภาคอุษาคเนย์จำนวนมากขึ้น นานไปจึงกลายเป็นเส้นทางการค้าโลกสายสำคัญสืบเนื่องถึงปัจจุบัน

 

สุวรรณภูมิ

ด้วยเหตุดังกล่าว สุวรรณภูมิ จึงเป็นแหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนระดับเมืองท่าการค้านานาชาติ หรือเป็น เอมโพเรี่ยม (Emporium) ของโลก เพราะเป็นทั้งแหล่งผลิตสินค้าที่หลากหลาย ทั้งแร่ธาตุ เช่น ทองคำ ทองเหลือง ดีบุก ของป่า เช่น หนังกวาง ช้าง สมุนไพรแลเครื่องเทศ เช่น พริกไทย ดีปลี เครื่องประดับแสดงสถานะ เช่น ลูกปัดหินสี ลูกปัดแก้ว กำไลหิน เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กุณฑี ถ้วยชามเซรามิค รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามีคุณภาพจากดินแดนอื่น ผ้าไหมละเอียดสีขาวจากจีน ผ้าปักจากอินเดีย เครื่องแก้วจากอิตาลี

สุวรรณภูมิ

ทำให้เมืองต่าง ๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นที่แลกเปลี่ยนซื้อหาสินค้าที่ครบครัน และไม่จำเป็นต้องไปถึงแหล่งผลิตที่ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมเฉพาะบางอย่างที่อาจไม่เหมาะต่อการทำการค้า และด้วยภูมิศาสตร์ที่เป็นแผ่นดินคั่นกลางระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค และมหาสมุทรอินเดีย ดังนั้น สุวรรณภูมิจึงอยู่ในเส้นทางการค้าของโลกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่มาของการกำเนิดรัฐและอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมในบริเวณนี้ทั้งหมดด้วย

แผนที่แสดงอาณาบริเวณ “สุวรรณภูมิ” ตามทฤษฏีต่างๆ

ในวงวิชาการต่างประเทศ เชื่อได้ว่ามีสุวรรณภูมิแล้วเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วในหลายชื่อ ที่เกี่ยวพันกับทอง คือ สุวรรณ (อินเดีย) Chryse (กรีก) Aureaus (โรมัน) จิน (จีน)  โดยอาจเป็นเกาะ ทวีป หรือเมือง ที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งมีค่าหายากจากแผ่นดิน  ท้องทะเลและที่นำมาจากถิ่นอื่นเช่น ทองคำ ของป่า ของจากทะเลและผ้า  ตั้งอยู่เลยจากลุ่มน้ำคงคาก่อนถึงจีน อาจแบ่งได้เป็น 2 ขอบเขต คือ ภาคพื้นแผ่นดิน  กับ คาบสมุทร และหมู่เกาะ ที่เรียกคาบเกี่ยวกันว่าสุวรรณภูมิ สันนิษฐานว่า อยู่ที่เมียนมา คาบสมุทรไทย-มาเลย์และสุมาตรา  กับ สุวรรณทวีป หมายถึงคาบสมุทรไทย-มาเลย์ สุมาตราและเกาะอื่นๆ

แผนที่แสดงอาณาบริเวณ “สุวรรณภูมิ” ตามทฤษฏีต่างๆ

วงวิชาการไทย มีข้อคิดความเห็นว่าสุวรรณภูมินั้นมีจริงผ่านพัฒนาการ มาแต่ก่อนประวัติศาสตร์หลายพันปีจนอาจถึง ระดับนคร รัฐ หรืออาณาจักร  เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด  ที่เรียกว่า “อินโดจีน” ระหว่างอินเดียกับจีน ตั้งแต่เขตลุ่มน้ำพรหมบุตร ผ่านดินแดนเมียนมา  มอญ ไทย ไปตลอดแหลมมลายู ไปจนถึงเขตแม่น้ำโขงรวมถึงในดินแดนยูนนาน

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021