มารู้จัก...กรุงสุโขทัยกันเถอะ

29 มิถุนายน 2565 เวลา 14:57 / ผู้เข้าชม : 608
มารู้จัก...กรุงสุโขทัยกันเถอะ

อาณาจักรสุโขทัย

         การก่อตั้งกรุงสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 1780 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงพระนามเดิมว่า พ่อขุนบางกลางหาว  ทรงสถาปนาสุโขทัยขึ้นมา สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทย  โดยขยายเขตการปกครองออกไปอย่างกว้างขวาง  สุโขทัยเป็นราชอาณาจักรของชาติไทย อยู่ประมาณ 200 ปี  จึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1981 

กษัตริย์ของกรุงสุโขทัย 

  1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  
  2. พ่อขุนบานเมือง  
  3. พ่อขุนรามคำแหง
  4. พระยาเลอไทย 
  5. พระยางั่วนำถม  
  6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 
  7. พระมหาธรรมราชาที่ 2
  8. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลือไทย)
  9. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

การปกครองกรุงสุโขทัย 

1. แบบพ่อปกครองลูก พระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิด      แบบเครือญาติ เรียกพระมหากษัตริย์ว่า พ่อขุน 

2. แบบธรรมราชา พระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างของธรรมราชา      เรียกพระมหากษัตริย์ว่าพระมหาธรรมราชา

การจัดรูปแบบการปกครอง 

1.  การปกครองราชธานี กรุงสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการปกครอง      ในอาณาจักร 

2. การปกครองส่วนภูมิภาค เป็นการปกครองเมืองต่าง ๆ ที่อยู่นอก      เมืองหลวงออกไป 

เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย

1. เกษตรกรรม การเพาะปลูกเป็นอาชีพหลักของประชาชน ประชาชนที่ดิน ทำกินเป็นของตนเอง มีระบบชลประทานเข้าช่วยในการทำการเกษตร 

2. หัตถกรรม เครื่องสังคโลก เป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศ  

3. พาณิชยกรรม ระบบการค้าแบบเสรีไม่เก็บภาษี เงินตรา คือ  เงินพดด้วง แบ่งออกเป็น สลึง บาท และตำลึง  

ความเจริญ ทางศิลปวัฒนธรรม

1.   ขนบประเพณี เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น ประเพณีการบวชทอดกฐิน การ สร้างวัด เป็นต้น 

2.   ศาสนา พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท (หีนยาน) ลัทธิลังกาวงศ์ เป็นศาสนาประจำชาติ  

3.   ศิลปกรรม ส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมที่ สำคัญ คือ เจดีย์ทรงกลมตามแบบอย่างลังกา เจดีย์ทรงพุ่ม       ข้าวบิณฑ์ หรือดอกบัวตูม  

4.  ภาษา และวรรณคดี พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 1826  

ความเสื่อม ของกรุงสุโขทัย 

1.  การแย่งชิงราชสมบัติระหว่างเชื้อพระวงศ์ของสุโขทัยทำให้อำนาจการปกครองอ่อนแอลง  

2. พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยสมัยต่อมา ทรงสนพระทัยทางด้านศาสนามากกว่าการป้องกันประเทศ 

3. อาณาจักรอยุธยา สถาปนาขึ้นทางตอนใต้ มีความเข้มแข็งมากขึ้นจึงผนวกอาณาจักร สุโขทัยเป็นอาณาเขตเดียวกัน  

Related content

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Copyrighted 2021. designlandclub. All Rights Reserved.
@ ART AD. DESIGN. 2021